PenkiBibliotekaKnygų išdavimo sąlygos

Naudojimosi biblioteka taisyklės1. BENDROJI DALIS

      1.1. Naudojimosi biblioteka taisyklėmis (toliau – taisyklės) nustatoma bendra naudojimosi UAB „Penki kontinentai“ bibliotekos fondais tvarka.

      1.2. Bibliotekos fondai yra UAB „Penki kontinentai“ turtas, saugomas įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis „Penki kontinentai“ įmonių grupės darbuotojai.

      1.3. Biblioteka garantuoja teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

      1.4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.


2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

      2.1. Asmenys, norintys naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje:

       2.1.1. Asmenys registruojami pateikus darbuotojo pažymėjimą.

       2.1.2. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir parašu įsipareigoja jas vykdyti.

      2.2. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti renginyje ir pan.).

      2.3. Skaitytojas iš bibliotekos gali gauti ne daugiau 1 spaudinio ir ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui. Naujausiai gauti, didelę paklausą turintys spaudiniai ir kiti dokumentai išsinešimui neišduodami.

      2.4. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, elektroniniai dokumentai, vaizdo ir garso kasetės į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.

      2.5. Vykdoma spaudinių ir kitų dokumentų išdavimo apskaita.


3. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

      3.1. Skaitytojai turi teisę:

       3.1.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi bibliotekoje ar išsinešus;

       3.1.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

       3.1.3. pateikti pageidaujamos tiesioginiam darbui atlikti reikalingos literatūros sąrašą, patvirtintą skyriaus vadovo;

       3.1.4. pateikti užklausą žodžiu, raštu, ar elektroniniu paštu, naudotis bibliotekos tinklalapiu;

       3.1.5. lankytis bibliotekoje rengiamuose renginiuose;

       3.1.6. pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;

       3.1.7. prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

      3.2. Skaitytojai privalo:

       3.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;

       3.2.2. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekos darbuotojui;

       3.2.3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ar kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

       3.2.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

       3.2.5. nekeisti bibliotekos fonduose esančių leidinių tvarkos;

       3.2.6. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems asmenims.

      3.2. Skaitytojo atsakomybė:

       3.3.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti dešimteriopa jo rinkos kaina (šiuo atveju, kainą nustato bibliotekoje sudaryta komisija);

       3.3.2. pabaigęs darbą įmonėje, asmuo privalo atsiskaityti su biblioteka;

       3.3.3. bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems  bibliotekoje nustatytos tvarkos ir naudojimosi  taisyklių (arba pažeidusiems jas), bibliotekos vadovo sprendimu terminuotam ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.


4. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

      4.1. Biblioteka privalo:

       4.1.1. informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;

       4.1.2. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais bibliotekos darbo laiku;

       4.1.3. tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą;

       4.1.4. rūpintis fondų atnaujinimu.

 Biblioteka turi teisę skolininkams spaudinių neišduoti.